Pembangunan Kemanusiaan

PENGENALAN UNIT PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN (HEM)

Fungsi Unit

 • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program / aktiviti HEM meliputi aspek : Buku Teks, Asrama, Biasiswa, RMT, Pendidikan Pencegahan Dadah ( PPDa ) dan kesihatan.
 • Menyelaras hal-hal berkaitan kaunseling , disiplin dan kehadiran murid ke sekolah.
 • Merancang, menyelaras, dan memantau aktiviti kokurikulum dan kokurikulum akademik meliputi kelab, persatuan dan badan beruniform.
 • Memantau dan menyelaras pelaksanaan pendidikan wajib sekolah selamat.
 • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program sukan peringkat sekolah, daerah dan negeri.
 • Merancang dan mengurus tatacara pengurusan dan pentadbiran Unit Pengurusan Pembangunan Manusia dari semasa ke semasa.
 • Merancang dan membantu sekolah mempertingkatkan pengurusan dan kawalan disiplin di peringkat sekolah dan mengemaskini maklumat Sistem Salahlaku Disiplin Murid ( SSDM )
 • Mengumpul maklumat Briged Komuniti yang ditubuhkan di peringkat sekolah.
 • Merancang dan melaksana program serta aktiviti yang telah ditetapkan oleh Majlis Pemuafakatan Jabatan Pendidikan Negeri dan Polis DiRaja Malaysia pada peringkat daerah dan negeri.
 • Merancang dan memastikan Skim Pinjaman Buku Teks daerah dan sekolah dikendalikan mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 • Memantau dan menyelia pengurusan Rancangan Makanan Tambahan dan Program Susu Sekolah di peringkat sekolah dan daerah dilaksanakan mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan.
 • Merancang dan mengurus proses pemberian biasiswa dan bantuan kepada murid yang terlibat di peringkat daerah dan sekolah dan mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi memenuhi matlamat pemberian biasiswa dan bantuan kepada murid berkenaan.
 • Merancang, melaksana dan memastikan pihak sekolah dan Syarikat Takaful memenuhi tanggungjawab dalam melaksana pengurusan polisi insuran tersebut.
 • Merancang dan menyelia pengurusan dan pentadbiran asrama serta mengambil tindakan susulan yang sesuai terhadap hasil penilaian.
 • Merancang dan menyelia tahap pengurusan kantin dan tahap pengendalian bahan jualan yang dikendalikan oleh kantin sekolah.
 • Merancang dan membantu sekolah di daerah membuat persediaan untuk menyertai pertandingan Keceriaan, Kesihatan dan Keselamatan ( 3K ) di Peringkat Zon, Negeri dan Kebangsaan.
 • Merancang pelaksanaan program peningkatan kawalan penyakit serta merancang tindakan susulan.
 • Merancang dan melaksana Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) di peringkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh JPN Perak.
 • Membantu JPN Perak dalam semua hal berkaitan perancangan dan Pelaksanaan Sistem Maklumat Hal Ehwal Murid di peringkat sekolah dan daerah.
 • Mengkaji dan merancang agar pelantikan Kaunselor dan Guru Bimbingan Kaunseling di sekolah – sekolah mencapai objektif yang ditetapkan.
 • Memantau dan menyelia keberkesanan Program Pendidikan Wajib yang dijalankan di sekolah.
 • Membantu JPN Perak dan PPD menjalankan Program Pemantauan di sekolah menengah dan sekolah rendah di daerah.
 • Mengurus sebutharga kantin dan Kedai Buku sekolah di daerah.
 • Merancang Anggaran Belanjawan Mengurus ( ABM ) tahunan daerah.
 • Membuat lawatan tindak ikut dan membuat tindakan yang perlu berdasarkan laporan Jemaah Nazir Sekolah.
 • Melaksana tugas – tugas dan tanggungjawab lain yang diarahkan dari semasa ke semasa

TUGAS BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN PERSONEL

Bertanggungjawab menjalankan tugas dan peranan sebagaimana diarahkan:

 • Membantu merancang, mengurus dan melaksanakan latihan kepada guru-guru, jurulatih-jurulatih dan pelajar-pelajar
 • Memantau dan menilai penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum, kelab dan persatuan, kokurikulum akademik,unit beruniform dan aktiviti luar di peringkat sekolah, PPD, Jabatan dan peringkat kebangsaan
 • Memproses permohonan pelepasan guru dan pelajar yang diperlukan bagi pelaksanaan sesuatu aktiviti kokurikulum
 • Memantau, menyelia, menilai dan menjaga kebajikan anggota bawahan yang menjalankan tugasan atau aktiviti yang diarahkan
 • Memastikan pegawai dan anggota bawahan di Unit Kokurikulum, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah sentiasa mengemaskini data dan maklumat yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum mengikut tempoh yang ditetapkan
 • Merancang dan menyediakan bentuk serta memberikan pengiktirafan atau penghargaan kepada guru dan pelajar serta pegawai bawahan yang terlibat dalam sesuatu aktiviti kokurikulum
 • Menghadiri majlis dan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan sebagai memberi sokongan moral dan menghargai penglibatan mereka (guru dan pelajar)
 • Memastikan penglibatan guru, pelajar dan individu lain dalam aktiviti kokurikulum anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Perak, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah adalah mengikut peraturan dan surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa

TUGAS BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN KEWANGAN

 • Membantu merancang, mengurus dan memantu perbelanjaan peruntukan kewangan Kementerian Pendidikann Malaysia bagi unit Kokurikulum dan Pusat Kokurikulum Negeri.
 • Membantu mengelola peruntukan kewangan bagi program dan aktiviti peringkat daerah, negeri dan kebangsaan bagi aktiviti perkhemahan, pertandingan-pertandingan dan program yang melibatkan unit beruniform, kelab dan persatuan dan kokurikulum akademik.
 • Membantu dan membuat rumusan dan analisis perbelanjaan setiap program dan aktiviti kelab dan persatuan, Unit Beruniform, Motivasi,Pendidikan Luar, Kokurikulum akademik di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
 • Membantu menguruskan dokumen-dokumen pembayaran kepada pembekal sesuatu program dan aktiviti supaya cepat, tepat dan mengikut tempuh sesuai serta mematuhi semua peraturan dan arahan Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa.

TUGAS-TUGAS LAIN 

 • Mewakili Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan PPD Pengurusan Pembangunan Manusia dalam mesyuarat berkaitan, Majlis Perasmian / Penutup, program-program lain yang berkaitan dengan aktiviti kokrikulum sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebngsaan
 • Merancang dan melaksanakan program permuafakatan dengan agensi kerajaan (GO), agensi bukan kerajaan (NGO), badan-badan berkanun, swasta dan individu lain
 • Terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program berkaitan dengan Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Daerah
 • Menghadiri mesyuarat-mesyuarat dengan agensi luar sebagaimana yang diarahkan
 • Menyelaraskan penglibatan pelajar dalam aktiviti sambutan dan perayaan dan pertandingan sesuatu program di peringkat daerah dan kebangsaan
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengarah Pelajaran

Senarai Tugas : Penyelia HEM ( Hal Ehwal Murid )

Bertanggungjawab kepada Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah dan Penolong Pegawai Pendidikan Daerah dalam membantu merancang, melaksana, dan mengambil tindakan susulan (menyelia) ke atas perkara-perkara berikut :

 • Membantu mengurus dan melaksana hal-hal kebajikan pelajar dari segi data dan surat menyurat yang meliputi aspek :
  • Biasiswa, Asrama,
  • Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM),
  • Rancangan Makanan Tambahan (RMT),
  • Program Susu Sekolah (PSS),
  • Skim Baucar Tuisyen (SBT) ,
  • Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) dan
  • Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM)
 • Membantu mengurus dan membantu sekolah untuk mempertingkatkan pengurusan dan kawalan disiplin (data SSDM), data Sistem Maklumat Murid (SMM) serta bimbingan dan kaunseling.
 • Membantu mengurus dan menyelia program kesihatan seperti Bebas Denggi , Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) dan kebersihan kantin dilaksanakan mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 • Membantu memantau dan menyelia tatacara pengurusan serta pelaksanaan hal-hal kebajikan (data RMT), kes-kes disiplin dan salahlaku serta program kesihatan sekolah.
 • Membantu merancang, mengurus dan melaksanakan pertandingan-pertandingan di peringkat zon, daerah serta negeri yang meliputi aspek :
  • Pertandingan Forum Remaja,
  • Karnival Kerjaya Kaunseling,
  • Kuiz Kesihatan,
  • 3K,
  • BOSS,
  • BITARA dan KASMA
  • dan aktiviti-aktiviti agensi-agensi luar yang diarah oleh JPN dan PPD Laurt Matang Dan Selama dari masa ke semasa.