Pentadbiran


PENGENALAN UNIT PENTADBIRAN

Fungsi Unit

 • Mengurus dan menyelaras urusan pentadbiran am dan kewangan peringkat daerah;
 • Mengurus hal ehwal perkhidmatan/perjawatan guru dan bukan guru di peringkat daerah;
 • Mengurus hal ehwal pembayaran gaji, tuntutan perjalanan/perpindahan dan lain-lain di peringkat daerah;
 • Mengurus dan memperakukan terimaan dan kutipan hasil;
 • Menguruskan rekod harta tetap dan pelupusan;
 • Mengawalselia penyediaan Penyata Akaun Sekolah dan mempastikan tiada laporan audit bersyarat;
 • Mengawalselia rekod kewangan dan akaun (Buku Vot, daftar bil dan sebagainya);
 • Menyediakan belanjawan tahunan;
 • "Melaksanakan sistem kewangan secara elektronik;"
 • Menyediakan khidmat nasihat dan rujukan dalam pengurusan kewangan kepada sekolah-sekolah.
 • Menguruskan buku rekod perkhidmatan ( BRP )